Regulaminy Grand Tatry Zasady obowiązujące podczas pobytu w Grand Tatry

Szanowni Państwo, z uwagi na bezpieczeństwo i w trosce o komfort wypoczynku naszych Gości - rozpoczęcie pobytu w Grand Tatry, uważane jest za zaakceptowanie regulaminów naszego obiektu noclegowego. Zapraszamy do zapoznania się z treścią regulaminów Grand Tatry i życzymy miłego pobytu.

Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem www.grandtatry.pl jest GRAND TATRY MONIKA MADEJA Środkowa 195a, 34-500 Białka Tatrzańska, NIP: 7361618995, REGON: 120781214
 2. Najmujący pokój Gość obiektu zobowiązany jest do okazania pracownikowi Recepcji przy zameldowaniu dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość Gościa. W przypadku odmowy okazania dokumentu Recepcjonista może odmówić wydania klucza do pokoju.
 3. W karcie meldunkowej Gość osobiście wpisuje swoje imię i nazwisko oraz składa podpis.
 4. Na życzenie Gościa Recepcjonista ma obowiązek pozostałe dane meldunkowe wpisać samodzielnie z dowodu osobistego, który w tym celu Gość może zostawić w Recepcji.
 5. Rozpoczęcie pobytu w obiekcie jest równoznaczne z zaakceptowaniem tego regulaminu przez Gościa.
 6. Pokój w obiekcie wynajmowany jest na doby.
 7. Doba hotelowa trwa od godziny 16.00 w dniu wynajmu do godziny 11.00 dnia następnego.
 8. Jeżeli Gość nie określi czasu pobytu najmując pokój, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
 9. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić w Recepcji do godziny 9.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju, co jednak nie jest wiążące dla obiektu. Grand Tatry uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
 10. Pozostanie w pokoju lub pozostawienie rzeczy poza godzinę 11.00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu. W przypadku, gdy Gość opuści pokój po godzinie 11.00 -naliczona zostanie opłata za kolejną dobę wynajmu pokoju według cennika.
 11. Najmujący pokój Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet gdy nie upłynęła doba za którą uiścił opłatę.
 12. Osoby niezameldowane mogą przebywać w pokoju obiekcie w godzinach od 8.00 do 22.00.
 13. Przebywanie osób niezameldowanych w pokoju Grand Tatry Gościa po godzinie 22.00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmujacego pokój Gościa na odpłatne dokwaterowanie mu tych osób do pokoju. Dokwaterowanie każdej osoby nastąpi według aktualnej ceny dostawki dla osoby dorosłej, z cennika dostępnego w recepcji obiektu.
 14. Dzieci poniżej 13 lat przez cały czas pobytu w obiekcie muszą znajdować się pod stałą opieką i nadzorem osób dorosłych. Za zachowania dzieci, w tym poczynione uszkodzenia i lub szkody odpowiadają opiekunowie prawni dzieci.
 15. Na terenie obiektu, w tym - w pokojach obiektu i na balkonach, zgodnie z ustawą z dnia 8 kwietnia 2010 roku o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 81, poz. 529) - obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych - z wyłączeniem obszaru do tego wyznaczonego.
 16. Złamanie zakazu palenia papierosów i wyrobów tytoniowych w pokoju Grand Tatry jest równoznaczne z wyrażeniem przez najmującego pokój gościa zgody na pokrycie kosztów dearomatyzacji pokoju w wysokości 1000 złotych.
 17. W obiekcie obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22.00 do 6.00 dnia następnego.
 18. W godzinach ciszy nocnej Goście i osoby korzystające z usług obiektu mają obowiązek takiego zachowania, by w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju pobytu innych osób.
 19. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń obiektu powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób.
 20. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w pokojach Grand Tatry i innych pomieszczeniach grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych, nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń. Powyższe nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
 21. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi i upewnić się, że są zamknięte na klucz.
 22. Odpowiedzialność obiektu z tytułu utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych przez Gościa do obiektu regulują przepisy art. 846-849 Kodeksu Cywilnego. Odpowiedzialność obiektu podlega ograniczeniu, jeżeli rzeczy te nie zostaną złożone do depozytu recepcji. Obiekt ma prawo odmowy przyjęcia na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i cennych przedmiotów, w szczególności kosztowności i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli zagrażają one bezpieczeństwu albo mają zbyt dużą wartość w stosunku do wielkości lub standardu obiektu albo zajmują zbyt dużo miejsca.
 23. Obiekt świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o bezzwłoczne zgłoszenie ich w Recepcji, co umożliwi reakcję.
 24. Czynności związane ze sprzątaniem pokoju oraz wymiana ręczników podczas obecności gości, jeśli wyrażą oni takie życzenie w recepcji Grand Tatry, wykonywane są nie wcześniej jak po 3 dobach pobytu.
 25. Gospodarze i personel Grand Tatry nie wchodzą do pokoju gości podczas ich nieobecności, chyba że niezbędna jest naprawa sprzętu, oświetlenia lub wymagają tego przepisy sanitarno-epidemiologiczne, przeciwpożarowe, itp.
 26. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na jego koszt, na adres przez niego wskazany. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji obiekt przechowa te przedmioty przez 3 miesiące, a następnie przekaże je na cele charytatywne, do użytku publicznego lub do zniszczenia. (Recepcja zobowiązuje się do spakowania rzeczy, aczkolwiek klient sam zamawia i opłaca kuriera.)
 27. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, Grand Tatry może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań personelu obiektu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia oraz do zapłaty za ewentualnie poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu obiektu.
 28. Obiekt zastrzega sobie wyłączne prawo do odsprzedaży zarezerwowanego pobytu osobom trzecim. Gość nie może odsprzedać pobytu w obiekcie osobom trzecim, bez wcześniejszego uzgodnienia takiego działania z obiektem. Jeżeli takie działanie nie zostanie uzgodnione z recepcją, obiekt może odmówić pobytu tych osób lub naliczyć dodatkowe opłaty.
 29. Grand Tatry może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, wyrządzając szkodę w mieniu obiektu lub Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników Grand Tatry lub innych osób przebywających w obiekcie, albo też w inny sposób zakłócił spokój w obiekcie.
 30. Śniadania są wydawane jedynie w godzinach od 8:00-10:00. Obiady są wydawane jedynie w godzinach od 15:00 - 17:00
 31. Posiłki specjalne dla osób wymagających specyficznego wyżywienia np. cukrzycy, diabetycy, wymagają ustalenia wszystkich szczegółów z recepcją podczas dokonywania rezerwacji w obiekcie. W przypadku nieprzekazania odpowiednich informacji do recepcji obiektu, zastrzega sobie prawo do niewydania żądanego posiłku.
 32. Zastrzegamy sobie prawo do zmian dodatkowych atrakcji w ofertach specjalnych.
 33. W przypadku błędnych synchronizacji cen ustawionych na naszych kanałach sprzedaży, Hotel zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji w terminie 7 dni od daty złożenia rezerwacji.
 34. Nie zameldowanie się w obiekcie Grand Tatry do godz. 9.00 w pierwszej dobie pobytu i brak informacji o późniejszej godzinie przyjazdu powoduje anulowanie rezerwacji i utratę prawa do roszczeń o zwrot kosztów.
 35. Pobyt dzieci do lat 3 GRATIS jeżeli nie korzysta ze świadczeń oraz śpi z rodzicami.

Płatności i zadatek

 1. Po wykonaniu rezerwacji Gość zobowiązany jest do wpłady zadatku w wysokości 30% wartości całego pobytu. ("Zadatek – dodatkowe zastrzeżenie umowne. Służy do zabezpieczenia interesów obu stron umowy. Strona, która nie wykona swojego zobowiązania traci zadatek..."
 2. Zadatek należy wpłacić w terminie do 3 dni od dokonania rezerwacji.
 3. W przypadku nie otrzymania zadatku w wyznaczonym wyżej terminie Obiekt zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji.
 4. Całkowitą kwotę za pobyt (po odliczeniu zadatku) Gość zobowiązany jest zapłacić podczas meldowania się w recepcji obiektu.

Pobyt w Obiekcie ze zwierzętami

 1. Zgodę na pobyt zwierzęcia wydaje dyrekcja Grand Tatry.
 2. Zwierzęta domowe (koty oraz psy) są akceptowane za dodatkową opłatą w wysokości 40 zł za dobę (do 15 kg) oraz 70 zł za dobę (powyżej 15 kg). UWAGA! Konieczne jest wcześniejsze zgłoszenie w recepcji obiektu. .
 3. Zwierzęta powinny być trzymane w wyznaczonych do tego pokojach. Psy muszą być wyprowadzane na smyczy, pod opieką właściciela, bądź osoby upoważnionej.
 4. Jeżeli pościel pokoju, w którym przebywa zwierzę będzie przez nie w znacznym stopniu zabrudzony (sierść, błoto) lub uszkodzony, właściciel będzie materialnie pociągnięty do odpowiedzialności.
 5. Właściciele psów są zobowiązani do sprzątania nieczystości pozostawionych przez psy na terenie oraz w otoczeniu obiektu. Właściciele kotów muszą posiadać kuwetę z piaskiem i opróżniać ją do plastikowej torby.
 6. Żadne ze zwierząt nie powinno być pozostawione samo w pokoju jeżeli w tym czasie zakłóca spokój innych gości.
 7. Właściciele są odpowiedzialni za zachowania przez swoje zwierzęta ciszy w obiekcie i niezakłócanie spokoju innym gościom. W przypadku powtarzających się kilkakrotnie skarg ze strony innych gości, bądź personelu, dyrekcja zastrzega sobie prawo do prośby o usunięcie zwierzęcia z obiektu.
 8. Zwierzęta mogą przebywać tylko w wyznaczonych strefach, ale w szczególności zabrania się wprowadzania zwierząt do restauracji, sali zabaw oraz placu zabaw (za wyjątkiem psów przewodników)
 9. Wszystkie szkody w mieniu obiektu, bądź mieniu innych gości spowodowane przez zwierzęta będą wyceniane przez dyrekcję obiektu, a ich kosztami będą obciążeni Właściciele.
 10. UWAGA! Nie akceptujemy psów uznawanych za groźne lub agresywne, między innymi rasy Pitbull, Rottweiler, Doberman, Amstaf, Buldog, itd.

Faktury VAT

 1. Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż od 1 stycznia 2020 roku nastąpiła zmiana przepisów, regulujących zasady wystawiania faktur VAT. Jeżeli chcecie Państwo otrzymać fakturę VAT, należy to zgłosić drogą mailową lub telefoniczną najpóźniej przed dokonaniem wpłaty zadatku. Jesteśmy do Państwa dyspozycji w godzinach 08.00-21.00

Przetwarzanie danych osobowych

  Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rezerwacji, wyjaśnienia okoliczności ewentualnego naruszenia Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa, oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że : Administratorem danych osobowych pozyskanych w procesie rezerwacji w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jest Grand Tatry ul. Środkowa 195a Białka Tatrzańska 34-405

  Podmiotem przetwarzającym dane osobowe jest system rezerwacji online Hotres.pl, który należy do firmy LEMONPIXEL.pl Roman Korczyński z siedzibą w Jeleniej Górze 58-570 ul. Młyńska 12A nazywany dalej Hotres.pl

  Dane osobowe

  1. Na potrzeby procesu rezerwacji / wystawienia dokumentu sprzedaży pobierane są dane osobowe Gościa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji procesu rezerwacji.
  2. Gość posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania.
  3. Opcjonalna zgoda Gościa na przetwarzanie danych w celach marketingowych wymaga zaznaczenia odpowiedniego pola typu ‘checkbox’ w procesie rezerwacji. Zgoda ta może być cofnięta poprzez przesłanie odpowiedniej wiadomości na
   adres e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
    
  4. Szczegółowe cele i zakres przetwarzania danych osobowych w systemie Hotres określone są w załączniku.
    

  Zobowiązania Administratora

  1. Administrator zapewnia, że dane osobowe Gościa nie są udostępniane osobom trzecim i w tym zakresie podejmie niezbędne środki i zapewni wykorzystanie swojej wiedzy i doświadczenia w celu realizacji przedmiotowego zapewnienia.
  2. Administrator zachowuje prawo udostępnienia danych osobowych podmiotom upoważnionym (Podprocesorzy) oraz w przypadkach przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego. W szczególności dotyczy to podmiotów jakich jak : systemy realizujące płatności online oraz oprogramowanie recepcji.
  3. Administrator zobowiązany jest do dotrzymania tajemnicy i poufności informacji uzyskanych w celu realizacji procesu rezerwacji. Podjęte zobowiązanie pozostaje w mocy przez czas nieokreślony.

  Zobowiązania Hotres.pl

  1. Hotres.pl jako Podmiot przetwarzający dane osobowe Gościa, zapewnia wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, oraz dodatkowych zabezpieczeń informatycznych, opierających się na sprawdzonych serwerach i systemach służących do przetwarzania danych osobowych w usługach świadczonych drogą elektroniczną.
  2. Hotres.pl oświadcza, że systemy informatyczne wykorzystywane do przetwarzania danych osobowych spełniają wymogi obowiązujących przepisów prawa, w szczególności chronione są w stopniu wysokim w rozumieniu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informacyjne służące do przetwarzania danych osobowych.
  3. Podwykonawcy i pracownicy Hotres.pl zostaną należycie umocowani do przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją procesu rezerwacji, na co Administrator oraz Gość wyrażają zgodę.
  4. W celu zapewnienia najwyższego bezpieczeństwa w przechowywaniu danych osobowych zgodnych z wymogami RODO, Hotres.pl zobowiązany się do:
    

   - szyfrowania oraz anonimizacji transmisji danych osobowych
   - ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania
   - zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego
   - regularnego testowania, mierzenia i oceniania skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych.

   Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż od 1 stycznia 2020 roku nastąpiła zmiana przepisów, regulujących zasady wystawiania faktur VAT. Jeżeli chcecie Państwo otrzymać fakturę VAT, należy to zgłosić drogą mailową lub telefoniczną najpóźniej przed dokonaniem wpłaty zadatku. Jesteśmy do Państwa dyspozycji w godzinach 08.00-21.00

  Postanowienia końcowe

  Administrator jest uprawniony do wprowadzenia zmian w postanowieniach Regulaminu w każdym czasie i zależnie od własnej decyzji. W szczególności, może dokonać zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku:

  1. konieczności dostosowania Regulaminu do przepisów bezwzględnie obowiązujących lub do zmian przepisów prawa mających wpływ na treść Regulaminu;
  2. konieczności dostosowania Regulaminu do zalecenia, interpretacji, orzeczenia, postanowienia lub decyzji organu władzy publicznej lub orzeczenia sądowego, mającego wpływ na treść Regulaminu;
  3. rozbudowy lub zmiany funkcjonalności Hotres.pl;

Rezerwacje ONLINE i anulacje

 1. Rezerwacje można dokonywać wyłącznie telefonicznie, przez e-maila lub system rezerwacji online dostępny na stronie.
 2. Gwarancją rezerwacji jest wpłata ustalonego zadatku.
 3. Po wykonaniu rezerwacji Gość zobowiązany jest do wpłaty zadatku w wysokości 30% wartości całego pobytu.
 4. Zadatek jest zwracany w przypadku odwołania rezerwacji na 30 dni przed planowanym przyjazdem, w przypadku innych terminów obowiązuje okres 14 dni.
 5. Opłatę za cały okres deklarowanego pobytu należy uregulować jednorazowo w dniu przyjazdu. W przypadku skrócenia pobytu kwota nie podlega zwrotowi.
 6. Cena nie obejmuje ubezpieczenia oraz opłaty klimatycznej.
 7. Rezerwacje online obsługiwane są przez system rezerwacyjny Hotres.
 8. Obsługiwane metody płatności:
  Płatność gotówką,
  Przelew tradycyjny,
  Karta kredytowa,
  Szybki przelew - przelewy24.

  W przypadku wyboru formy płatności Przelewy 24 płatność obsługiwana jest przez operatora - PayPro S.A. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań.
 9. channel logos2

 10. Po złożeniu rezerwacji online, Gość otrzymuje wiadomość e-mail z załączonym linkiem do płatności online (Przelewy24) oraz numerem konta, na które należy przelać pieniądze (przelew tradycyjny).
 11. W tych niepewnych czasach chcemy dać Ci możliwość bezpiecznego planowania przyszłych podróży, dlatego jeżeli ze względu na siłę wyższą (epidemię), nie będziesz mógł skorzystać z rezerwacji - otrzymasz od nas specjalny kod rabatowy do wykorzystania na poczet przyszłej rezerwacji.

  Warunki anulowania rezerwacji:

 12. W przypadku rezygnacji z zarezerwowanego pobytu Obiekt zwraca:

  a) 50% wartości zadatku w przypadku rezygnacji zgłoszonej na mniej niż 30 dni przed planowanym przyjazdem.

  b) Zadatek nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem pobytu.
 13. Zadatek zostanie zwrócony Klientowi w formie przelewu na wskazany przez niego rachunek bankowy.
 14. Opłata za rezygnację będzie potrącana z kwoty wpłacanego zadatku lub z kwoty opłaconego pobytu, względnie pobrana z karty kredytowej.
 15. W przypadku skrócenia pobytu w Obiekcie, Gość oprócz ceny za zrealizowany pobyt, będzie obciążony dodatkowo opłatą równą 100 % ceny nie zrealizowanego pobytu. Wpłacone kwoty nie podlegają zwrotowi.
 16. Anulowanie rezerwacji wymaga formy pisemnej.

Postępowanie reklamacyjne

 1. Obiekt świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o jak najszybsze zgłoszenie ich w recepcji, co umożliwi pracownikom obiektu natychmiastową reakcję.
 2. Reklamacja może zostać złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej, maksymalnie do 7 dni od daty wymeldowania, na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Zaleca się podanie przez Gościa w opisie reklamacji:
 4. (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia uchybienia czy innej wady oraz
 5. (2) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Obiekt. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 6. Obiekt ustosunkuje się do otrzymanej od Gościa reklamacji i poinformuje go o sposobie rozpatrzenia reklamacji w szczególności w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, jeśli Gość w tym celu podał adres e-mail. Obiekt udzieli Gościowi odpowiedzi na reklamację w terminie do 30 dni od dnia jej otrzymania, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.

Regulamin korzystania z sauny fińskiej

 1. Przed wejściem do sauny należy zapoznać się z regulaminem korzystania.
 2. Korzystanie z sauny jest równoznaczne z zapoznaniem i akceptacją niniejszego regulaminu korzystania.
 3. Chęć skorzystania z sauny należy zgłosić do recepcji hotelowej z co najmniej godzinnym wyprzedzeniem.
 4. Sauna dostępna jest od godziny 18:00 do godziny 21:30. Każdy pobyt w saunie jest prywatną sesją na wyłączność gości.
 5. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać w saunie tylko w towarzystwie dorosłego opiekuna i na jego odpowiedzialność.
 6. W pomieszczeniu sauny fińskiej panuje temperatura 60 – 110°C i wilgotność powietrza 10 – 20 %.
 7. Optymalny czas przebywania w kabinie wynosi 8-10 minut.
 8. Regulacja temperatury i wilgotności w saunie leży w gestii użytkowników.
 9. Z sauny mogą korzystać tylko osoby zdrowe lub osoby, których dolegliwości nie stanowią przeciwwskazań do korzystania z zabiegów. Osoby przebywające w saunie deklarują pełną zdolność do korzystania z tego typy zabiegów i ponoszą odpowiedzialność za stan swojego zdrowia.
 10. Nie zaleca się korzystania z sauny osobom:
  1. chorym na serce oraz choroby krążenia i naczyń krwionośnych;
  2. chorym na ostre infekcje układu oddechowego i stany astmatyczne;
  3. chorującym na jaskrę, padaczkę, nadczynność tarczycy;
  4. cierpiącym na gruźlicę lub choroby nowotworowe;
  5. w stanach pozawałowych lub po wylewowych;
  6. z intensywnymi chorobami skóry, w tym egzemą;
  7. z objawami dekompresji;
  8. z ostrymi stanami zapalnymi organów wewnętrznych;
  9. z gorączką;
  10. kobietom w czasie menstruacji i w okresie ciąży;
  11. bezpośrednio po intensywnym wysiłku fizycznym.
 11. W przypadku wątpliwości użytkownika co do braku przeciwskazań, zalecana jest konsultacja ze specjalistą, przed skorzystaniem z sauny. W innym przypadku za negatywne skutki zdrowotne spowodowane przebywaniem na terenie sauny administracja Grand Tatry nie ponosi odpowiedzialności.
 12. Prawidłowe sanowanie – co najmniej 2-3 cykle, składające się z:
  1. nagrzania ciała (sauna);
  2. schłodzenia (prysznic);
  3. odpoczynku.
 13. Przed wejściem do pomieszczenia sauny należy:
  1. załatwić potrzeby fizjologiczne;
  2. 2 godziny przed sanowaniem nie jeść obfitego posiłku;
  3. całe ciało dokładnie umyć, przy pomocy środków myjących (mydła lub płynu do kąpieli);
  4. zzmyć makijaż;
  5. zdjąć wszystkie przedmioty metalowe, biżuterię aby uniknąć poparzeń ciała;
  6. zdjąć okulary i szkła kontaktowe;
  7. zdjąć obuwie, również obuwie basenowe, do sauny wchodzimy boso.
 14. W pomieszczeniu sauny należy:
  1. leżeć lub siedzieć na suchym ręczniku, należy podłożyć ręcznik pod każdą część ciała, która ma kontakt z drewnem;
  2. najlepiej jest się położyć lub usiąść z nogami na wysokości tułowia;
  3. jeśli leżałeś, przed wyjściem usiądź i odczekaj chwile;
  4. zachować spokój i ciszę w celu uzyskania całkowitego odprężenia.
 15. Po wyjściu z sauny należy:
  1. spłukać ciało ciepłą wodą;
  2. schłodzić ciało, zaczynając od stóp i kończąc na głowie;
  3. odpowiednio się nawodnić;
  4. odpocząć - minimum tyle czasu ile przebywałeś w kabinie.
 16. Na teren sauny zabrania się:
  1. wchodzenia w ubraniu oraz obuwiu;
  2. wykonywania zabiegów kosmetycznych;
  3. polewania siedzisk wodą i stosowania olejków, esencji itp.;
  4. pozostawiania przedmiotów w kabinie;
  5. używania szczotek do ciała, ze względów higienicznych;
  6. hałasowania oraz głośnego prowadzenia rozmów;
  7. wchodzenia do kabiny pod wpływem alkoholu oraz innych środków odurzających;
  8. wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, tytoniowych oraz innych środków odurzających;
  9. obraźliwego lub nieobyczajnego zachowania.
 17. Wszelkie informacje o awariach, usterkach należy zgłaszać do recepcji Grand Tatry.
 18. Za wszelkie uszkodzenia sauny powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania przez gości będzie naliczana dodatkowa opłata.
 19. W razie złego samopoczucia należy bezzwłocznie przerwać pobyt w kabinie.
 20. Po pobycie w saunie nie zaleca się wysiłku fizycznego.

Regulamin korzystania z Voucherów na usługi hotelowe w Grand Tatry

  I. WARUNKI OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży i realizacji Voucherów.
 2. Wystawcą jest Grand Tatry - ul. Środkowa 195a, 34-405 Białka Tatrzańska.
 3. Nabywcą jest osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej nabywająca od Wystawcy Voucher.
 4. Posiadacz oznacza osobę fizyczną, która będzie realizować Voucher upominkowy w Grand Tatry (korzystała z usług hotelowych).
 5. Wartość Vouchera jest określana w kwocie brutto (wartość nominalna), która odpowiada wartości jednego pobytu lub jednorazowej usługi. Voucher nie może być dzielony.
 6. Świadczenie usług w ramach zakupionego Vouchera musi się rozpocząć w dacie ważności Vouchera, tj. rozpoczęcie pobytu musi nastąpić najpóźniej w ostatnim dniu ważności Vouchera. Nie ma możliwości wykorzystania Vouchera po dacie jego ważności.
 7. Wystawca posiada w swojej ofercie Vouchery kwotowe, które Nabywca będzie mógł wykorzystać na usługi hotelowe tj. usługę noclegową z posiłkiem lub bez.
 8. Termin ważności Vouchera znajduje się na Voucherze i nie podlega ona przedłużeniu. Nabywcy i Posiadaczowi nie przysługuje zwrot środków w przypadku jego niewykorzystania czy też upływu terminu ważności Vouchera.
 9. Wraz z otrzymaniem Vouchera Nabywca oświadcza, że zapoznał się z regulaminem, akceptuje go w całości oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 10. II. NABYCIE I ROZLICZENIE VOUCHERA

 11. Voucher można nabyć u Wystawcy lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość (telefon, Internet). Wystawca zobowiązuje się do przekazania Vouchera Nabywcy (na miejscu w hotelu, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub poczty elektronicznej) i do przyjmowania go do realizacji w Grand Tatry ul. Środkowa 195a, 34-405 Białka Tatrzańska.
 12. Nabywca zobowiązuje się do opłacenia Vouchera w kwocie równej wartości nominalnej Vouchera w formie gotówki, przelewu bankowego lub kartą płatniczą.
 13. Wydanie Vouchera będzie możliwe po uregulowaniu płatności za Voucher.
 14. W przypadku korzystania z poczty tradycyjnej, koszty związane z dostawą pokrywa Wystawca Vouchera.
 15. Grand Tatry zastrzega sobie możliwość odmowy dokonania rezerwacji w terminach długich weekendów, Świąt i Sylwestra oraz w innych terminach specjalnych.
 16. Voucher jest imienny, dlatego nie może być wykorzystany przez inne osoby niż Posiadacza Vouchera.
 17. Voucher musi być zrealizowany jednorazowo i w całości.
 18. III. ZASADY KORZYSTANIA Z VOUCHERA

 19. Nabywcy lub Użytkownikowi Vouchera nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Obiektu z tytułu utraty (w tym również kradzieży) lub zniszczenia Vouchera.
 20. Od daty przekazania Vouchera Nabywcy, Wystawca nie ponosi odpowiedzialności za Voucher, który został utracony lub uszkodzony.
 21. Nabywca Vouchera ma prawo do przekazać Voucher osobie trzeciej, która w momencie otrzymania Vouchera staje się jego Posiadaczem.
 22. Posiadacz Vouchera zobowiązany jest do rezerwacji terminu w celu wykorzystania Vouchera w Grand Tatry ul. Środkowa 195a, 34-405 Białka Tatrzańska pod nr tel. +48 (18) 26 545 45, przez wiadomość mailową Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub online na stronie www.grandtatry.pl
 23. Grand Tatry, przyjmuje do realizacji wyłącznie Vouchery, które są nieuszkodzone, posiadają datę ważności i podpis Wystawcy.
 24. Nabywcy i Posiadaczowi nie przysługuje prawo do otrzymania reszty niewykorzystanej kwoty, na jaką wystawiony został Voucher.
 25. W przypadku gdy wartość usługi przekracza wartość nominalną Vouchera, Posiadacz jest zobowiązany do dopłaty w Grand Tatry danej różnicy w formie gotówki, karty płatniczej lub przelewu bankowego.
 26. W przypadku, w którym nastąpiłoby wykorzystanie usług o wartości niższej niż wartość nominalna Vouchera - różnica między zrealizowanymi usługami a wartością Vouchera nie podlega zwrotowi ani wypłacie.
 27. Wystawca ma prawo odmówić realizacji Vouchera gdy:
  1. upłynął termin ważności Vouchera,
  2. Voucher został uszkodzony, uniemożliwiając odczytanie danych
  3. nie dokonano wcześniejszej rezerwacji,
  4. w wybranym terminie nie ma dostępnych pokoi.

  IV. REKLAMACJE

 28. Zakup vouchera jest bezzwrotny.
 29. Prawo do złożenia reklamacji przysługuje każdemu Nabywcy lub Posiadaczowi w terminie 14 dni od daty otrzymania Vouchera. Wniosek w sprawie reklamacji powinien być złożony w formie pisemnej (listem poleconym) na adres Wystawcy: Grand Tatry ul. Środkowa 195a, 34-405 Białka Tatrzańska.
 30. Wszelkie reklamacje związane z zakupem towaru i/lub usługi przy użyciu Vouchera będą rozpatrywane przez Wystawcę, na wniosek Nabywcy lub Posiadacza, po złożeniu pisemnej reklamacji.
 31. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres oraz numer telefonu i adres e-mail, czytelny podpis Nabywcy lub Posiadacza, a również dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje niekompletne lub zgłoszone po upływie wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.
 32. Podstawą uznania reklamacji towaru lub usługi jest faktura przedpłatowa wydana przy zakupie Vouchera.
 33. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Nabywca lub Posiadacz zostaną poinformowani telefonicznie lub mailowo.
 34. V. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 35. Wszelkie dane osobowe osób (gości), które będą korzystały z usług Grand Tatry , będą przetwarzane zgodnie z przepisami RODO.
 36. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych przez Wystawcę przedstawione zostały w Regulaminach dostępnych pod adresem: https://grandtatry.pl/noclegi-bialka-tatrzanska/regulaminy.
 37. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej Wydawcy pod adresem https://grandtatry.pl/noclegi-bialka-tatrzanska/regulaminy.
 38. VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 39. Niniejszy Regulamin jest ważny do dnia jego odwołania.
 40. Grand Tatry zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu pod warunkiem, że nie naruszy to już nabytych praw Nabywcy i/lub Posiadacza. Wszelkie zmiany treści Regulaminu będą na bieżąco aktualizowane i udostępniane na stronie Wystawcy.
 41. Posiadacz poprzez realizację Vouchera potwierdza zlecenie dokonania jego użycia, w zakresie określonym w Regulaminie.
 42. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
Rezerwuj teraz Zadzwoń