ПРАВИЛА GRAND TATRY ПРАВИЛА, ЩО ДІЮТЬ ПІД ЧАС ПЕРЕБУВАННЯ В GRAND TATRY

Шановні пані та панове, з міркувань безпеки і турботи про комфорт відпочинку наших Гостей початок перебування в GRAND TATRY вважається прийняттям правил нашого об'єкта. Запрошуємо Вас ознайомитися з регламентом Grand Tatry і бажаємо приємного перебування в готелі.

Postanowienia ogólne

 1. Najmujący pokój Gość hotelu zobowiązany jest do okazania pracownikowi Recepcji przy zameldowaniu dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość Gościa. W przypadku odmowy okazania dokumentu Recepcjonista może odmówić wydania klucza do pokoju.
 2. W karcie meldunkowej Gość osobiście wpisuje swoje imię i nazwisko oraz składa podpis.
 3. Na życzenie Gościa Recepcjonista ma obowiązek pozostałe dane meldunkowe wpisać samodzielnie z dowodu osobistego, który w tym celu Gość może zostawić w Recepcji.
 4. Rozpoczęcie pobytu w hotelu jest równoznaczne z zaakceptowaniem tego regulaminu przez Gościa.
 5. Pokój w hotelu wynajmowany jest na doby.
 6. Doba hotelowa trwa od godziny 16.00 w dniu wynajmu do godziny 11.00 dnia następnego.
 7. Jeżeli Gość nie określi czasu pobytu najmując pokój, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
 8. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić w Recepcji do godziny 9.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju, co jednak nie jest wiążące dla hotelu. Hotel uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
 9. Pozostanie w pokoju lub pozostawienie rzeczy poza godzinę 11.00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu. W przypadku, gdy Gość opuści pokój po godzinie 11.00 -naliczona zostanie opłata za kolejną dobę wynajmu pokoju według cennika.
 10. Najmujący pokój Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet gdy nie upłynęła doba za którą uiścił opłatę.
 11. Osoby niezameldowane mogą przebywać w pokoju hotelowym w godzinach od 7.00 do 22.00.
 12. Przebywanie osób niezameldowanych w pokoju hotelowym Gościa po godzinie 22.00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmujacego pokój Gościa na odpłatne dokwaterowanie mu tych osób do pokoju. Dokwaterowanie każdej osoby nastąpi według aktualnej ceny dostawki dla osoby dorosłej, z cennika dostępnego w recepcji hotelu.
 13. Dzieci poniżej 13 lat przez cały czas pobytu w hotelu muszą znajdować się pod stałą opieką i nadzorem osób dorosłych. Za zachowania dzieci, w tym poczynione uszkodzenia i lub szkody odpowiadają opiekunowie prawni dzieci.
 14. Na terenie hotelu, w tym - w pokojach hotelowych i na balkonach, zgodnie z ustawą z dnia 8 kwietnia 2010 roku o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 81, poz. 529) - obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych - z wyłączeniem obszaru do tego wyznaczonego.
 15. Złamanie zakazu palenia papierosów i wyrobów tytoniowych w pokoju hotelowym jest równoznaczne z wyrażeniem przez najmującego pokój gościa zgody na pokrycie kosztów dearomatyzacji pokoju w wysokości 1000 złotych.
 16. W hotelu obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22.00 do 6.00 dnia następnego.
 17. W godzinach ciszy nocnej Goście i osoby korzystające z usług hotelu mają obowiązek takiego zachowania, by w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju pobytu innych osób.
 18. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń hotelu powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób.
 19. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w pokojach hotelowych i innych pomieszczeniach grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych, nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń. Powyższe nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
 20. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi i upewnić się, że są zamknięte na klucz.
 21. Odpowiedzialność hotelu z tytułu utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych przez Gościa do hotelu regulują przepisy art. 846-849 Kodeksu Cywilnego. Odpowiedzialność hotelu podlega ograniczeniu, jeżeli rzeczy te nie zostaną złożone do depozytu recepcji. Hotel ma prawo odmowy przyjęcia na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i cennych przedmiotów, w szczególności kosztowności i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli zagrażają one bezpieczeństwu albo mają zbyt dużą wartość w stosunku do wielkości lub standardu hotelu albo zajmują zbyt dużo miejsca.
 22. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o bezzwłoczne zgłoszenie ich w Recepcji, co umożliwi reakcję.
 23. Czynności związane ze sprzątaniem pokoju oraz wymiana ręczników podczas obecności gości, jeśli wyrażą oni takie życzenie w recepcji Grand Tatry, wykonywane są nie wcześniej jak po 3 dobach pobytu.
 24. Gospodarze i personel Grand Tatry nie wchodzą do pokoju gości podczas ich nieobecności, chyba że niezbędna jest naprawa sprzętu, oświetlenia lub wymagają tego przepisy sanitarno-epidemiologiczne, przeciwpożarowe, itp.
 25. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na jego koszt, na adres przez niego wskazany. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji hotel przechowa te przedmioty przez 3 miesiące, a następnie przekaże je na cele charytatywne, do użytku publicznego lub do zniszczenia.
 26. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań personelu hotelu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia oraz do zapłaty za ewentualnie poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu hotelu.
 27. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników hotelu lub innych osób przebywających w hotelu, albo też w inny sposób zakłócił spokój w hotelu.
 28. Śniadania są wydawane jedynie w godzinach od 8:00-10:00. Obiadokolacje są wydawane jedynie w godzinach od 15:00 - 17:00
 29. Posiłki specjalne dla osób wymagających specyficznego wyżywienia np. cukrzycy, diabetycy, wymagają ustalenia wszystkich szczegółów z recepcją podczas dokonywania rezerwacji w obiekcie. W przypadku nieprzekazania odpowiednich informacji do recepcji hotel zastrzega sobie prawo do niewydania żądanego posiłku.

Płatności i zadatek

 1. Po wykonaniu rezerwacji Gość zobowiązany jest do wpłady zadatku w wysokości 30% wartości całego pobytu.
 2. Zadatek należy wpłacić w terminie do 3 dni od dokonania rezerwacji.
 3. W przypadku nie otrzymania zadatku w wyznaczonym wyżej terminie Hotel zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji.
 4. Całkowitą kwotę za pobyt (po odliczeniu zadatku) Gość zobowiązany jest zapłacić podczas meldowania się w recepcji obiektu.

Pobyt w Hotelu ze zwierzętami

 1. Zgodę na pobyt zwierząt w hotelu wydaje Właściciel Hotelu.
 2. Koszt pobytu zwierzęcia w hotelu wynosi od 50 zł za dobę.
 3. W hotelu przebywać mogą wyłącznie zwierzęta domowe.
 4. W podjęciu decyzji o przyjęciu zwierząt (głównie psów i kotów) Właściciel Hotelu będzie brał pod uwagę rasę oraz wytrenowanie. Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zwierząt ras powszechnie uznawanych za niebezpieczne lub agresywne: Pitbull, Rottwiler, Doberman, Dog, Owczarek, Amstaf, Buldog itp.
 5. Zwierzęta powinny być trzymane w pokojach oraz wyprowadzane na smyczy i w kagańcu, pod opieką właściciela, bądź osoby upoważnionej.
 6. Właścicieli zwierząt obowiązują powszechne obowiązujące zasady: zabrania się wprowadzania zwierząt do restauracji oraz innych ogólno dostępnych pomieszczeń.
 7. Jeżeli w pokoju, którym przebywa zwierzę zauważalne, będą ślady zabrudzeń lub uszkodzenia elementów wyposażenia, właściciel zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy lub czyszczenia.
 8. Właściciele zwierząt zobowiązani są do sprzątania nieczystości pozostawione przez nie na obszarze hotelu.
 9. Zwierzęta nie powinny być pozostawione przez dłuży czas w pokoju bez opieki. Jeżeli pracownicy hotelu będą posiadać uzasadnione podejrzenia, że pozostawione w pokoju zwierze zakłóca spokój, niszczy mienie hotelu lub może spowodować sytuację zagrożenia dla siebie, lub gości, Właściciel Hotelu będzie starał skontaktować się z Właścicielem zwierzęcia, jeżeli będzie to niemożliwe Hotel zastrzega sobie prawo do wejścia personelu do pokoju z pomocą odpowiednich służb i usunięcia zwierzęcia z hotelu.
 10. Wszystkie szkody w mieniu hotelu, bądź mieniu innych gości spowodowane przez zwierzęta będą wyceniane przez Właściciela Hotelu, a ich kosztem obciążeni będą właściciele.